แม็กม่า เกลือ เกลือ เกลือ เกลือ โอเปะ เกลือ เกลือ เกลือ เกลือ เกลือ เกลือ พระ เกลือ เกลือ เกลือ เกลือ ฟินิกส์ เกลือ เกลือ เกลือ เกลือ แสง เกลือ เกลือ เกลือ เกลือ โมจิ เกลือ เกลือ เกลือ สายฟ้า เกลือ เกลือ เกลือ เกลือ นำ้เเข็ง เกลือ เกลือ เกลือ เกลือ กาวีตี้ เกลือ เกลือ เกลือ เกลือ ความมืด เกลือ เกลือ เกลือ บาเรีย เกลือ เกลือ เกลือ สั่นสะเทือน เกลือ เกลือ เกลือ เกลือ ปุ่มเนื้อ เกลือ เกลือ เกลือ เกลือ ด้าย เกลือ เกลือ เกลือ เกลือ

Wheel Maker // Spin the Wheel - Random Picker

Discover endless possibilities with Spin the Wheel - Random Picker Wheel Maker! Unleash your creativity and design custom spin wheels for any occasion. Whether it's for games, giveaways, or decision-making fun, our user-friendly platform lets you create interactive experiences that engage and entertain. Spin the wheel and make your ideas come to life in a dynamic and exciting way!
Go ahead and grab the FREE app to discover thousands more fun wheels!

Wheel Maker // Spin the Wheel - Random Picker

Discover endless possibilities with Spin the Wheel - Random Picker Wheel Maker! Unleash your creativity and design custom spin wheels for any occasion. Whether it's for games, giveaways, or decision-making fun, our user-friendly platform lets you create interactive experiences that engage and entertain. Spin the wheel and make your ideas come to life in a dynamic and exciting way!
Go ahead and grab the FREE app to discover thousands more fun wheels!
{"Title":"หมุนผลปีศาจ [เทพ]","Description":"","FontSize":13.489999771118164,"LabelsList":["แม็กม่า","เกลือ","เกลือ","เกลือ","เกลือ","โอเปะ","เกลือ","เกลือ","เกลือ","เกลือ","เกลือ","เกลือ","พระ","เกลือ","เกลือ","เกลือ","เกลือ","ฟินิกส์","เกลือ","เกลือ","เกลือ","เกลือ","แสง","เกลือ","เกลือ","เกลือ","เกลือ","โมจิ","เกลือ","เกลือ","เกลือ","สายฟ้า","เกลือ","เกลือ","เกลือ","เกลือ","นำ้เเข็ง","เกลือ","เกลือ","เกลือ","เกลือ","กาวีตี้","เกลือ","เกลือ","เกลือ","เกลือ","ความมืด","เกลือ","เกลือ","เกลือ","บาเรีย","เกลือ","เกลือ","เกลือ","สั่นสะเทือน","เกลือ","เกลือ","เกลือ","เกลือ","ปุ่มเนื้อ","เกลือ","เกลือ","เกลือ","เกลือ","ด้าย","เกลือ","เกลือ","เกลือ","เกลือ"],"Style":{"_id":null,"Type":0,"Colors":["#f44336","#710d06","#e5e5e5","#3e1046","#192048","#014462","#003c36","#4caf50","#38511b","#7e7100","#663d00","#263238","#291749","#063d69","#ffc107","#004b55","#1e4620","#575e11","#694f00","#741c00","#34e8ff","#3f3f3f","#ffeb3b","#30221d","#fff9c8","#600927","#2196f3","#03a9f4","#673ab7","#8bc34a","#9bb0ba","#ffbaa4","#607d8b"],"Data":[[0,1],[2,3],[2,4],[2,5],[2,6],[7,8],[2,9],[2,10],[2,11],[2,11],[2,12],[2,13],[14,15],[2,16],[2,17],[2,18],[2,19],[20,21],[2,1],[2,3],[2,4],[2,5],[22,8],[2,9],[2,10],[2,23],[2,11],[24,25],[2,13],[2,15],[2,16],[26,17],[2,18],[2,19],[2,21],[2,1],[27,3],[2,4],[2,5],[2,6],[2,8],[28,2],[2,10],[2,23],[2,11],[2,25],[11,2],[2,13],[2,15],[2,16],[29,17],[2,18],[2,19],[2,21],[30,1],[2,4],[2,5],[2,6],[2,8],[31,10],[2,23],[2,11],[2,25],[2,12],[32,2],[2,15],[2,16],[2,17],[2,18]],"Space":null},"ColorLock":null,"LabelRepeat":1,"ThumbnailUrl":"https://spinthewheel.app/assets/images/preview/-72040KMM.png","Confirmed":true,"TextDisplayType":null,"Flagged":false,"DateModified":"2020-05-13T12:42:26.432Z","CategoryId":7,"Weights":[],"WheelKey":"-72040KMM"}