ALEXIS NESS JIN KIYORA JULIAN LOKI RANZE KURONA MARC SNUFFY ERIK GESNER NOEL NOA ISSEI ISAGI HYOMA CHIGIRI MEGURU BACHIRA RYUSEI SHIDOU SHOEI BARO GEN FUKAKU HIROTOSHI BURATSUTA MICHAEL KÁISER AOSHI TOKIMITSU YO HIORI YUDAI IMAMURA YUKIO ISHIKARI YUU BACHIRA HIBIKI OKAWA SHUTO SENDO HARU HAYATE KAIRU SARAMADARA TABITO KARASU JYUBEI ARYU REIJI HIIRAGI JUNICHI WANIMA SHIZUKA HAIJI TADA REO MIKAGE EITA OTOYA ZANTETSU TSURUGI GURIMU IGAGURI NIJIRO NANASE RENSUKE KUNIGAMI TATSUKI WAKATSUKI JIMPACHI EGO PABLO CAVASOZ RYOUSUKE KIRA JINGO RAICHI YOICHI ISAGI TEPPER NERU LAVINHO IKKI NIKO WATARU KUON TETSU SOKURA GIN GAGAMARU AIKU OLIVER KENTO CHOU IGOR SCHNEIDER ADAM BLAKE ANRI TEIERI IYO ISAGI DADA SILVA AKIRA ENDOJI TAIGA TSUNZAKI RIN ITOSHI KYOHEI SHIGUMA LEONARDO LUNA KEISUKE WANIMA ASAHI NARUHAYA YASUMORI HOUICHI SAE ITOSHI OKUHITO IEMON KAZUMA NIOU BENEDICT GRIM SEISHIRO NAGI SHINGEN TANAKA CHRIS PRINCE MIROKU DARAI AIKI HIMIZU HAJIME YUZU KENYU YUKIMIYA SHOHEI INABA TERU KITSUNEZATO

Wheel Maker // Spin the Wheel - Random Picker

Discover endless possibilities with Spin the Wheel - Random Picker Wheel Maker! Unleash your creativity and design custom spin wheels for any occasion. Whether it's for games, giveaways, or decision-making fun, our user-friendly platform lets you create interactive experiences that engage and entertain. Spin the wheel and make your ideas come to life in a dynamic and exciting way!
Go ahead and grab the FREE app to discover thousands more fun wheels!

Wheel Maker // Spin the Wheel - Random Picker

Discover endless possibilities with Spin the Wheel - Random Picker Wheel Maker! Unleash your creativity and design custom spin wheels for any occasion. Whether it's for games, giveaways, or decision-making fun, our user-friendly platform lets you create interactive experiences that engage and entertain. Spin the wheel and make your ideas come to life in a dynamic and exciting way!
Go ahead and grab the FREE app to discover thousands more fun wheels!
{"Title":"BLUE LOCK CHARACTERS","Description":"","FontSize":7.3,"LabelsList":["ALEXIS NESS","JIN KIYORA","JULIAN LOKI","RANZE KURONA","MARC SNUFFY","ERIK GESNER","NOEL NOA","ISSEI ISAGI","HYOMA CHIGIRI","MEGURU BACHIRA","RYUSEI SHIDOU","SHOEI BARO","GEN FUKAKU","HIROTOSHI BURATSUTA","MICHAEL KÁISER","AOSHI TOKIMITSU","YO HIORI","YUDAI IMAMURA","YUKIO ISHIKARI","YUU BACHIRA","HIBIKI OKAWA","SHUTO SENDO","HARU HAYATE","KAIRU SARAMADARA","TABITO KARASU ","JYUBEI ARYU","REIJI HIIRAGI","JUNICHI WANIMA","SHIZUKA HAIJI","TADA","REO MIKAGE","EITA OTOYA","ZANTETSU TSURUGI","GURIMU IGAGURI ","NIJIRO NANASE","RENSUKE KUNIGAMI ","TATSUKI WAKATSUKI","JIMPACHI EGO","PABLO CAVASOZ","RYOUSUKE KIRA","JINGO RAICHI","YOICHI ISAGI","TEPPER NERU","LAVINHO","IKKI NIKO","WATARU KUON","TETSU SOKURA","GIN GAGAMARU","AIKU OLIVER","KENTO CHOU","IGOR SCHNEIDER","ADAM BLAKE","ANRI TEIERI","IYO ISAGI","DADA SILVA","AKIRA ENDOJI","TAIGA TSUNZAKI","RIN ITOSHI","KYOHEI SHIGUMA","LEONARDO LUNA","KEISUKE WANIMA","ASAHI NARUHAYA ","YASUMORI HOUICHI","SAE ITOSHI","OKUHITO IEMON","KAZUMA NIOU","BENEDICT GRIM","SEISHIRO NAGI","SHINGEN TANAKA ","CHRIS PRINCE","MIROKU DARAI","AIKI HIMIZU ","HAJIME YUZU","KENYU YUKIMIYA ","SHOHEI INABA ","TERU KITSUNEZATO"],"Style":{"_id":"629880c236390e389f11142e","Type":0,"Colors":["#3e7cb1","#fbfbfb","#6f9ceb","#0a0a0a","#033860","#275dad","#ffffff"],"Data":[[0,1],[2,3],[4,1],[5,1],[6,3]],"Space":null},"ColorLock":null,"LabelRepeat":1,"ThumbnailUrl":"https://spinthewheel.app/assets/images/preview/blue-lock-characters.png","Confirmed":true,"TextDisplayType":0,"Flagged":false,"DateModified":"2023-01-09T06:22:05.303Z","CategoryId":5,"Weights":[],"WheelKey":"blue-lock-characters"}