Han Yujin Jay Kim Gyuvin Keita Kim Jiwoong Na Kamden Kim Taerae Ricky Kum Junhyeon Seok Matthew Lee Hoe Taek Zhang Hao Lee Jeonghyeon Anthonny Park Gunwook Brian Park Hanbin Cai Jin Xin Sung Hanbin Chen Jian Yu Yoo Seungeon Chen Kuan Jui Yoon Jongwoo Chen Liang Bak Doha Chen Ren Yu Cha Woongki Chen Yu Geng Choi Jiho Cong Choi Seunghun Dang Hong Hai Choi Woojin Dong Dong Han Seobin Feng Jun Lan Han Yuseop Haru Hong Keonhee Haruto Jang Jiho Hiroto Jang Minseo Hyo Jang Yeojun Ichika Jeon Hoyoung Itsuki Jeon Wooseok Kei Jeong I Chan Krystian Ji Yunseo Lin Shi Yuan Jo Eunwoo Ma Jing Xiang Jung Hojin Min Jung Hwan Rok Nice Jung Mingyu Ollie Jung Seyun Osuke Kim Minhyuk Ouju Kim Minseoung Qiu Sheng Yang Lee Daeul Riku Lee Donggun Takuto Lee Dongyeol Tao Yuan Lee Hwanhee Toui Lee Seunghwan Wang Yan Hong Lee Yedam Wang Zi Hao Lim Junseo Wen Ye Chen Mun Junghyun Winnie Oh Sungmin Wumuti Park Gwanyoung Xuan Hao Park Hyunbeen Yangjun Park Jiho Yuki Park Minseok Yutaka Seowon Yuto Yeom Taegyun Zhang Suai Bo

Boys Planet

"Boys Planet" presents an exciting way to dive into a roster of incredible personalities! Spin the wheel to uncover which standout character from the list aligns with your spirit. Did you know the names of individuals often carry significant meanings in different cultures? Give the wheel a whirl and discover which name resonates with you the most. Whether it's Han Yujin, Jay, or even someone else entirely, this spin wheel brings a fun twist to exploring different names and personas!
Go ahead and grab the FREE app to discover thousands more fun wheels!

Boys Planet

"Boys Planet" presents an exciting way to dive into a roster of incredible personalities! Spin the wheel to uncover which standout character from the list aligns with your spirit. Did you know the names of individuals often carry significant meanings in different cultures? Give the wheel a whirl and discover which name resonates with you the most. Whether it's Han Yujin, Jay, or even someone else entirely, this spin wheel brings a fun twist to exploring different names and personas!
Go ahead and grab the FREE app to discover thousands more fun wheels!
{"Title":"Boys Planet","Description":"\"Boys Planet\" presents an exciting way to dive into a roster of incredible personalities! Spin the wheel to uncover which standout character from the list aligns with your spirit. Did you know the names of individuals often carry significant meanings in different cultures? Give the wheel a whirl and discover which name resonates with you the most. Whether it's Han Yujin, Jay, or even someone else entirely, this spin wheel brings a fun twist to exploring different names and personas!","FontSize":5,"LabelsList":["Han Yujin","Jay","Kim Gyuvin","Keita","Kim Jiwoong","Na Kamden","Kim Taerae","Ricky","Kum Junhyeon","Seok Matthew","Lee Hoe Taek","Zhang Hao","Lee Jeonghyeon","Anthonny","Park Gunwook","Brian","Park Hanbin","Cai Jin Xin","Sung Hanbin","Chen Jian Yu","Yoo Seungeon","Chen Kuan Jui","Yoon Jongwoo","Chen Liang","Bak Doha","Chen Ren Yu","Cha Woongki","Chen Yu Geng","Choi Jiho","Cong","Choi Seunghun","Dang Hong Hai","Choi Woojin","Dong Dong","Han Seobin","Feng Jun Lan","Han Yuseop","Haru","Hong Keonhee","Haruto","Jang Jiho","Hiroto","Jang Minseo","Hyo","Jang Yeojun","Ichika","Jeon Hoyoung","Itsuki","Jeon Wooseok","Kei","Jeong I Chan","Krystian","Ji Yunseo","Lin Shi Yuan","Jo Eunwoo","Ma Jing Xiang","Jung Hojin","Min","Jung Hwan Rok","Nice","Jung Mingyu","Ollie","Jung Seyun","Osuke","Kim Minhyuk","Ouju","Kim Minseoung","Qiu Sheng Yang","Lee Daeul","Riku","Lee Donggun","Takuto","Lee Dongyeol","Tao Yuan","Lee Hwanhee","Toui","Lee Seunghwan","Wang Yan Hong","Lee Yedam","Wang Zi Hao","Lim Junseo","Wen Ye Chen","Mun Junghyun","Winnie","Oh Sungmin","Wumuti","Park Gwanyoung","Xuan Hao","Park Hyunbeen","Yangjun","Park Jiho","Yuki","Park Minseok","Yutaka","Seowon","Yuto","Yeom Taegyun","Zhang Suai Bo"],"Style":{"_id":"654e081b2ac759035817b8f7","Type":0,"Colors":["#1ebeeb","#fbfbfb","#f48aae"],"Data":[[0,1],[2,1]],"Space":null},"ColorLock":null,"LabelRepeat":1,"ThumbnailUrl":"https://spinthewheel.app/assets/images/preview/boys-planet.png","Confirmed":true,"TextDisplayType":0,"Flagged":false,"DateModified":"2023-11-22T07:58:02.822Z","CategoryId":5,"Weights":[],"WheelKey":"boys-planet"}