Yuga Aoyama Mina Ashido Tsuyu Asui Tenya Ida Ochako Uraraka Mashirao Ojiro Denki Kaminari Eijiro Kirishima Koji Koda Rikido Sato Mezo Shoji Kyoka Jiro Hanta Sero Fumikage Tokoyami Shouto Todoroki Toru Hagakure Katsuki Bakugou Izuku Midoriya Minoru Mineta Momo Yaoyorozu Yosetsu Awase Sen Kaibara Togaru Kamakiri Shihai Kuroiro Itsuka Kendo Yui Kodai Kinoko Komori Ibara Shiozaki Jurota Shishida Nirengeki Shoda Pony Tsunotori Kosei Tsubaraba Tetsutetsu Tetsutetsu Setsuna Tokage Manga Fukidashi Juzo Honenuki Kojiro Bondo Neito Monoma Reiko Yanagi Hiryu Rin

Wheel Maker // Spin the Wheel - Random Picker

Discover endless possibilities with Spin the Wheel - Random Picker Wheel Maker! Unleash your creativity and design custom spin wheels for any occasion. Whether it's for games, giveaways, or decision-making fun, our user-friendly platform lets you create interactive experiences that engage and entertain. Spin the wheel and make your ideas come to life in a dynamic and exciting way!
Go ahead and grab the FREE app to discover thousands more fun wheels!

Wheel Maker // Spin the Wheel - Random Picker

Discover endless possibilities with Spin the Wheel - Random Picker Wheel Maker! Unleash your creativity and design custom spin wheels for any occasion. Whether it's for games, giveaways, or decision-making fun, our user-friendly platform lets you create interactive experiences that engage and entertain. Spin the wheel and make your ideas come to life in a dynamic and exciting way!
Go ahead and grab the FREE app to discover thousands more fun wheels!
{"Title":"MHA Class 1A & Class 1B","Description":"","FontSize":9,"LabelsList":["Yuga Aoyama","Mina Ashido","Tsuyu Asui","Tenya Ida","Ochako Uraraka ","Mashirao Ojiro","Denki Kaminari ","Eijiro Kirishima ","Koji Koda","Rikido Sato","Mezo Shoji ","Kyoka Jiro","Hanta Sero","Fumikage Tokoyami ","Shouto Todoroki ","Toru Hagakure","Katsuki Bakugou ","Izuku Midoriya ","Minoru Mineta","Momo Yaoyorozu ","Yosetsu Awase","Sen Kaibara","Togaru Kamakiri","Shihai Kuroiro","Itsuka Kendo ","Yui Kodai","Kinoko Komori","Ibara Shiozaki","Jurota Shishida","Nirengeki Shoda","Pony Tsunotori","Kosei Tsubaraba","Tetsutetsu Tetsutetsu ","Setsuna Tokage","Manga Fukidashi","Juzo Honenuki","Kojiro Bondo","Neito Monoma ","Reiko Yanagi","Hiryu Rin"],"Style":{"_id":"6295c09f85daff1f701ac053","Type":0,"Colors":["#264653","#fbfbfb","#2a9d8f","#0a0a0a","#e9c46a","#f4a261","#e76f51"],"Data":[[0,1],[2,3],[4,3],[5,3],[6,3]],"Space":null},"ColorLock":null,"LabelRepeat":1,"ThumbnailUrl":"https://spinthewheel.app/assets/images/preview/mha-class-1a--class-1b.png","Confirmed":true,"TextDisplayType":null,"Flagged":false,"DateModified":"2023-01-20T07:16:06.358Z","CategoryId":13,"Weights":[],"WheelKey":"mha-class-1a--class-1b"}