35. Huo Di Jin - Advancement 32. Lei Feng Heng - Consistency 12. Tian Di Pi - Stagnation 17. Ze Lei Sui - Following 50. Huo Feng Ding - The Cauldron 11. Di Tian Tai - Unity 19. Di Ze Lin - Arriving 31. Ze Shan Xian - Influence 29. Kan Wei Shui - Water 39. Shui Shan Jian - Obstruction 3. Shui Lei Tun - Beginning 58. Dui Wei Ze - Marsh 30. Li Wei Huo - Fire 53. Feng Shan Jian - Gradual Progress 61. Feng Ze Zhong Fu - Sincerity 38. Huo Ze Kui - Opposition 28. Ze Feng Da Guo - Great Exceeding 63. Shui Huo Ji Ji - Accomplished 23. Shan Di Bo - Peel 13. Tian Huo Tong Ren - Fellowship 41. Shan Ze Sun - Decreasing 37. Feng Huo Jia Ren - Family 43. Ze Tian Guai - Eliminating 21. Huo Lei Shi Ke - Biting 44. Tian Feng Gou - Meeting 42. Feng Lei Yi - Increasing 34. Lei Tian Da Zhuang - Great Strength 40. Lei Shui Jie - Relief 20. Feng Di Guan - Observation 64. Huo Shui Wei Ji - Not Yet Accomplished 8. Shui Di Bi - Alliance 15. Di Shan Qian - Humility 45. Ze Di Cui - Gathering 7. Di Shui Shi - Officer 48. Shui Feng Jing - Well 49. Ze Huo Ge - Reform 2. Kun Wei Di - Earth 62. Lei Shan Xiao Guo - Lesser Exceeding 51. Zhen Wei Lei - Thunder 46. Di Feng Sheng - Rising 36. Di Huo Ming Yi - Dimming Light 24. Di Lei Fu - Returning 47. Ze Shui Kun - Trap 16. Lei Di Yu - Delight 22. Shan Huo Ben - Beauty 26. Shan Tian Da Xu - Big Livestock 56. Huo Shan Lu - Travelling 57. Xun Wei Feng - Wind 18. Shan Feng Gu - Poison 25. Tian Lei Wu Wang - Without Wrongdoing 6. Tian Shui Song - Litigation 9. Feng Tian Xiao Xu - Small Livestock 1. Qian Wei Tian - Heaven 5. Shui Tian Xu - Waiting 4. Shan Shui Meng - Bliss 27. Shan Lei Yi - Nourish 55. Lei Huo Feng - Abundance 60. Shui Ze Jie - Regulate 52. Gen Wei Shan - Mountain 33. Tian Shan Dun - Retreat 14. Huo Tian Da You - Great Reward 59. Feng Shui Huan - Dispersing 10. Tian Ze Lu - Tread 54. Lei Ze Kui Mei - Marrying Maiden

Wheel Maker // Spin the Wheel - Random Picker

Discover endless possibilities with Spin the Wheel - Random Picker Wheel Maker! Unleash your creativity and design custom spin wheels for any occasion. Whether it's for games, giveaways, or decision-making fun, our user-friendly platform lets you create interactive experiences that engage and entertain. Spin the wheel and make your ideas come to life in a dynamic and exciting way!
Go ahead and grab the FREE app to discover thousands more fun wheels!

Wheel Maker // Spin the Wheel - Random Picker

Discover endless possibilities with Spin the Wheel - Random Picker Wheel Maker! Unleash your creativity and design custom spin wheels for any occasion. Whether it's for games, giveaways, or decision-making fun, our user-friendly platform lets you create interactive experiences that engage and entertain. Spin the wheel and make your ideas come to life in a dynamic and exciting way!
Go ahead and grab the FREE app to discover thousands more fun wheels!
{"Title":"Yi Jing 64 Hexagram","Description":"","FontSize":8.779999732971191,"LabelsList":["35. Huo Di Jin - Advancement","32. Lei Feng Heng - Consistency","12. Tian Di Pi - Stagnation","17. Ze Lei Sui - Following","50. Huo Feng Ding - The Cauldron","11. Di Tian Tai - Unity","19. Di Ze Lin - Arriving","31. Ze Shan Xian - Influence","29. Kan Wei Shui - Water","39. Shui Shan Jian - Obstruction","3. Shui Lei Tun - Beginning","58. Dui Wei Ze - Marsh","30. Li Wei Huo - Fire","53. Feng Shan Jian - Gradual Progress","61. Feng Ze Zhong Fu - Sincerity","38. Huo Ze Kui - Opposition","28. Ze Feng Da Guo - Great Exceeding","63. Shui Huo Ji Ji - Accomplished","23. Shan Di Bo - Peel","13. Tian Huo Tong Ren - Fellowship","41. Shan Ze Sun - Decreasing","37. Feng Huo Jia Ren - Family","43. Ze Tian Guai - Eliminating","21. Huo Lei Shi Ke - Biting","44. Tian Feng Gou - Meeting","42. Feng Lei Yi - Increasing","34. Lei Tian Da Zhuang - Great Strength","40. Lei Shui Jie - Relief","20. Feng Di Guan - Observation","64. Huo Shui Wei Ji - Not Yet Accomplished","8. Shui Di Bi - Alliance","15. Di Shan Qian - Humility","45. Ze Di Cui - Gathering","7. Di Shui Shi - Officer","48. Shui Feng Jing - Well","49. Ze Huo Ge - Reform","2. Kun Wei Di - Earth","62. Lei Shan Xiao Guo - Lesser Exceeding","51. Zhen Wei Lei - Thunder","46. Di Feng Sheng - Rising","36. Di Huo Ming Yi - Dimming Light","24. Di Lei Fu - Returning","47. Ze Shui Kun - Trap","16. Lei Di Yu - Delight","22. Shan Huo Ben - Beauty","26. Shan Tian Da Xu - Big Livestock","56. Huo Shan Lu - Travelling","57. Xun Wei Feng - Wind","18. Shan Feng Gu - Poison","25. Tian Lei Wu Wang - Without Wrongdoing","6. Tian Shui Song - Litigation","9. Feng Tian Xiao Xu - Small Livestock","1. Qian Wei Tian - Heaven","5. Shui Tian Xu - Waiting","4. Shan Shui Meng - Bliss","27. Shan Lei Yi - Nourish","55. Lei Huo Feng - Abundance","60. Shui Ze Jie - Regulate","52. Gen Wei Shan - Mountain","33. Tian Shan Dun - Retreat","14. Huo Tian Da You - Great Reward","59. Feng Shui Huan - Dispersing","10. Tian Ze Lu - Tread","54. Lei Ze Kui Mei - Marrying Maiden"],"Style":{"_id":null,"Type":0,"Colors":["#063d69","#97cef9","#263238","#9bb0ba","#30221d","#a97e6f","#004b55","#34e8ff","#663d00","#ffc673","#575e11","#e8efa3","#7e7100","#fff9c8","#694f00","#ffde7d","#3f3f3f","#e5e5e5","#291749","#a385d8","#710d06","#fbbab5","#38511b","#c5e1a5","#192048","#8b97d7","#1e4620","#99d39b","#3e1046","#c95ddb","#741c00","#ffbaa4","#014462","#69cffd","#003c36","#00dac5","#600927","#f48aae"],"Data":[[0,1],[2,3],[4,5],[6,7],[4,5],[8,9],[10,11],[4,5],[12,13],[14,15],[16,17],[14,15],[8,9],[18,19],[20,21],[10,11],[22,23],[24,25],[20,21],[2,3],[16,17],[26,27],[28,29],[30,31],[24,25],[20,21],[18,19],[30,31],[14,15],[32,33],[34,35],[18,19],[32,33],[32,33],[12,13],[8,9],[30,31],[28,29],[2,3],[34,35],[6,7],[28,29],[22,23],[0,1],[16,17],[32,33],[26,27],[10,11],[26,27],[24,25],[24,25],[22,23],[14,15],[28,29],[20,21],[34,35],[6,7],[16,17],[36,37],[36,37],[36,37],[30,31],[12,13]],"Space":null},"ColorLock":null,"LabelRepeat":1,"ThumbnailUrl":"https://spinthewheel.app/assets/images/preview/yi-jing-64-hexagram.png","Confirmed":true,"TextDisplayType":null,"Flagged":false,"DateModified":"2020-07-25T08:45:42.265Z","CategoryId":3,"Weights":[],"WheelKey":"yi-jing-64-hexagram"}